Ειδική Πρόταση του Συμπαραστάτη του Δημότη του Δήμου Αθηναίων για την εφαρμογή των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων των Δημοτών/ισσών με Αναπηρία.

Αναδημοσιεύουμε την Ειδική Πρόταση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων κ. Β. Σωτηρόπουλου, η οποία κατά περιεχόμενο αφορά την ισότιμη άσκηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Δημοτών/ισσών με Αναπηρία με κεντρικό άξονα εκτίμησης τις υποθέσεις, που διαχειρίστηκε η εν λόγω Ανεξάρτητη Αρχή, στο πλαίσιο των διαμεσολαβητικών της αρμοδιοτήτων, των απορρεόμενων από τις διατάξεις του «Καλλικράτη», του νόμου, ο οποίος αναμόρφωσε ριζικά τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην χώρα μας.

Η ειδική πρόταση 3/2013 του Συμπαραστάτη του Δημότη του Δήμου Αθηνών απευθύνεται προς τον Δήμαρχο των Αθηναίων και αξίζει τον κόπο να αναγνωστεί κατά την γνώμη μας για πολλούς οφθαλμοφανείς και μη οφθαλμοφανείς λόγους, οι οποίοι και συνδέονται άμεσα με την φύση των εξεταστέων δικαιωματικών ζητημάτων:

Κατ’ αρχήν, Γενικότερα οι αιτιάσεις, που αφορούν παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτωνκατοχυρωμένων υπέρ τωνΑτόμων με Αναπηρία στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών δεν είναι συχνές, ενώ όταν αυτές ενεργοποιούν τους διοικητικούς μηχανισμούς δεν χαίρουν της δημοσιοποίησης, που αναλογή στην ποιότητά, που τις χαρακτηρίζει.

Συνάμα, είναι από τις ελάχιστες φορές, που αξιολογείται η εφαρμοστικότητα των δικαιωμάτων των Ανθρώπων με Αναπηρία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τρόπο συνεκτικό.

Ακόμη σπανιότερα οι πάσης φύσεως προτεινόμενες εκδοχές επίλυσης των ό,ποιων διαφορών διοικητικής φύσεως με προσβαλλόμενα υποκείμενα Πολίτες/ισσες με Αναπηρία, σπανίως εμφανίζουν έναν έστω και στοιχειωδώς αρθρωμένο κοινωνικό προσανατολισμό. Π.χ. Στην συγκεκριμένη πρόταση ενδιαφέρουσα είναι η και νομικά προβλεπόμενη πρόταση ανάμιξης του/της αρμόδιας προς τούτου κοινωνικού/ης λειτουργού, στην περίπτωση διακοπής της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε ΄Δημότη/ισσα με Αναπηρία, προκειμένου να διαπιστωθούν, κατόπιν σύνταξης έκθεσης οι κοινωνικές συνθήκες και η πραγματική δυνατότητα επιστροφής των παράνομα καταβληθέντων ποσών, σε συνάρτηση με τον χρόνο εκπλήρωσης της εξοφλητικής υποχρέωσης.

Τέλος άξιο μνείας είναι και το γεγονός του πρακτικού αντικρίσματος της υιοθέτησης των υποβαλλόμενων από τον Β. Σωτηρόπουλο προτάσεων στην καθημερινή διαβίωση των Δημοτών/ισσών με Αναπηρία, εφόσον αυτές υποβάλλονται σε παράλληλη κριτική ανάλυση εν σχέση με τα Δικαιώματα στην Προσβασιμότητα και στην Κινητικότητα, όπως αυτά  κατοχυρώνται στα άρθρα 9 και 20 αντιστοίχως της Δ.Σ. του Ο.Η.Ε. των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία (Ν. 4074/2012 ΦΕΚ Α’ 88/11-4-2012).

Με την προσδοκία οι παρούσες προτάσεις, να ανοίξουν τον δρόμο, δίνοντας το κίνητρο για προβληματισμό και για ουσιαστική ενασχόληση των τοπικών κοινωνιών με την ουσιαστική και όχι την διακηρυκτική πραγμάτωση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και την ευχή, το κείμενο, να συγκροτήσει την πρώτη ύλη έναρξης ενός δημόσιου διαλόγου απάντησης στα προβλήματα, που ανακυκλώνει ο δέδαλος της γραφειοκρατικής διευθέτησης τους και το βλέμμα στραμένο σε μία Τοπική Αυτοδιοίκηση, που θα μεριμνά για τον/την Δημότη/ισσα με Αναπηρία ως  ισότιμο μέλος της.

 

Ι. Εισαγωγή

1.1. O Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του περί διατύπωσης προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει (άρθρο 77 παράγραφος 5 εδάφιο γ’ Ν.3852/2010), διατυπώνει την παρούσα Ειδική Πρόταση, η οποία υποβάλλεται, κατά τον νόμο, στον Δήμαρχο και κοινοποιείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων.

1.2. Η Ειδική Πρόταση αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων εφαρμογής των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, στο πλαίσιο των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου Αθηναίων. Δεν επιχειρείται εξαντλητική παράθεση προβλημάτων, η οποία θα προϋπέθετε, μεταξύ άλλων, καταγραφή του συνόλου των βλαβών του δικτύου πεζοδρομίων στα γεωγραφικά όρια του Δήμου, ενώ αυτό το δίκτυο δεν εμπίπτει εξ ολοκλήρου στην αρμοδιότητα των δημοτικών αρχών και υπηρεσιών. Επί τη ευκαιρία, πάντως, σημειώνεται ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η καταγραφή των προβλημάτων αυτών με εκτεταμένη επιχείρηση αυτοψίας, σε συνεργασία με τους πολίτες και τις οργανώσεις τους, προκειμένου να δρομολογηθούν οι αναγκαίες αποκαταστάσεις. Η παρούσα Ειδική Πρόταση εστιάζει στην αντιμετώπιση των διοικητικών εμποδίων που συνιστούν κακοδιοίκηση εις βάρος των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων.

1.3. Τα προβλήματα, όπως καταγράφονται μετά από διαμεσολαβήσεις για την επίλυση διαφορών κατόπιν υποβολής καταγγελιών που έχουν υποβληθεί στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, εμφανίζονται σε τρεις γενικές περιπτώσεις: α) σε υποθέσεις καθυστέρησης παραχώρησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος, β) σε υποθέσεις διακοπής χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, χωρίς προηγούμενη έκθεση κοινωνικού λειτουργού και γ) σε υποθέσεις ελέγχων ή επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις που φέρονται ότι τέλεσαν άτομα με αναπηρία, στην προσπάθειά τους να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην προσβασιμότητα.

1.4. Οι προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων εκκινούν από την αφετηρία της Σύμβασης για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και του σχετικού Πρωτοκόλλου, νομοθετήματα που κυρώθηκαν με τον Ν.4074/2012 και πρέπει να τύχουν πρακτικής εφαρμογής από όλες τις υπηρεσίες, καθώς και τα συλλογικά και μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης του Δήμου Αθηναίων.

1.5. Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να αναδειχθούν υποθέσεις, στις οποίες δεν τηρήθηκαν δικαιώματα εκ μέρους του Δήμου, να προβληθούν πρακτικές δυνατότητες εφαρμογής των δικαιωμάτων, αλλά και να διαχωριστεί η δημοτική ευθύνη από την σφαίρα αρμοδιότητας άλλων δημόσιων φορέων.

Διαβάστεολόκληρη την Ειδική Πρόταση εδώ!

Ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων βρίσκεται εδώ!

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Εκθέσεις, Μετααναγνώσεις

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s