Παιδιά με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Ενήλικοι/ες με Αναπηρία εξακολουθούν να υφίστανται άδικη μεταχείριση από την εκπαίδευση!

Στις αρχές Ιουλίου του 2012 δημοσιοποιήθηκε η έκθεση «Εκπαίδευση και Αναπηρία/Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – Πολιτικές και Πρακτικές στον τομέα της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης για τους/τις Φοιτητές/ριες με Αναπηρίες και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στην ΕΕ» η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το ανεξάρτητο «Δίκτυο εμπειρογνωμόνων για τις κοινωνικές επιστήμες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» (NESSE).

Μεταφέρουμε αυτούσιο το κοινοποιούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κείμενο, με την επισήμανση, ότι εκ μέρους μας έχουν ληφθεί υπόψη ορισμένες ανακολουθίες στην χρησιμοποιούμενη ορολογία, στο μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα κείμενο καθώς και ορισμένες μεταφραστικές νοηματικές ατέλειες.

Το κείμενο, όπως δημοσιοποιήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορείτε να το διαβάσετε εδώ

Ενώ το πλήρες κείμενο της εν λόγω ομολογουμένως ενδιαφέρουσας Συγκριτικής Διευρωπαϊκής  Έρευνας στην Αγγλική γλώσσα μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ

Παιδιά με Αναπηρία ή/και  Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Ενήλικοι/ες με Αναπηρία εξακολουθούν να υφίστανται άδικη μεταχείριση από την εκπαίδευση!

Παρά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη όσον αφορά την προαγωγή της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, τα Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και οι Ενήλικοι/ες  με Αναπηρίες εξακολουθούν να υφίστανται άδικη μεταχείριση, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 10 Ιουλίου 2012 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλοί/ες εξ αυτών  τοποθετούνται σε χωριστά ιδρύματα, ενώ εκείνοι/ες που βρίσκονται στο πλαίσιο συμβατικών εκπαιδευτικών θεσμών λαμβάνουν συχνά ανεπαρκή υποστήριξη, αναφέρει η έκθεση. Η έκθεση καλεί τα κράτη μέλη να εργαστούν εντατικότερα, προκειμένου να αναπτυχθούν συστήματα εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και να αρθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Διακριτές Ομάδες όσον αφορά τη συμμετοχή και τη συμβολή τους στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση.

Περίπου 45 εκατομμύρια Πολίτες/ισες της ΕΕ σε ηλικία εργασίας έχουν κάποια αναπηρία και 15 εκατομμύρια παιδιά έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Από την έκθεση προκύπτει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα άτομα αυτά δεν έχουν εκπαιδευτικές και εργασιακές ευκαιρίες. Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες συχνά εγκαταλείπουν το σχολείο με λίγα ή καθόλου προσόντα, πριν από τη μετάβαση σε ειδική κατάρτιση που, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να παρεμποδίσει παρά να αυξήσει τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Οι Άνθρωποι με Αναπηρίες ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες είναι πιθανότερο να είναι άνεργοι ή οικονομικά ανενεργοί, ενώ ακόμα και εκείνοι που σημειώνουν σχετική επιτυχία στην αγορά εργασίας συχνά κερδίζουν λιγότερα σε σχέση με τους Ανθρώπους χωρίς Αναπηρία, αναφέρει η έκθεση.

Σε όλα τα κράτη μέλη, τα άπορα παιδιά (ιδίως τα αγόρια) των Ρομά, οι εθνικές μειονότητες και οι κοινωνικοοικονομικά μη προνομιούχες ομάδες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό στα σχολεία Μαθητών/ριών  με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Στην έκθεση διατυπώνονται αντιρρήσεις σχετικά με το κατά πόσον τα ειδικά εκπαιδευτικά συστήματα μειώνουν την απομόνωση των μαθητών που ζουν ήδη σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, μειώνοντας μάλλον παρά αυξάνοντας τις ευκαιρίες τους στη ζωή. Η έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά αυτά μπορούν να εγγραφούν σε Γενικά Σχολεία, εάν υπάρχει μεγαλύτερη επένδυση στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων τους και μεγαλύτερη «ευαισθησία» στις πολιτιστικές διαφορές.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζονται τα παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, καθώς και το εάν τοποθετούνται σε Γενικά ή σε Ειδικά Σχολεία. Για παράδειγμα, στη Φλάνδρα (Βέλγιο) το 5,2 % των μαθητών/ριών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες φοιτούν σε ξεχωριστά Ειδικά Σχολεία, ενώ στην Ιταλία το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόνον 0,01 %. Η έκθεση επισημαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την εναρμόνιση των ορισμών και τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων που να επιτρέπουν στις χώρες να συγκρίνουν τις προσεγγίσεις τους πιο αποτελεσματικά και να διδαχθούν από την εμπειρία των άλλων.

Ιστορικό

Η έκθεση «Εκπαίδευση και Αναπηρία/Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – Πολιτικές και Πρακτικές στον τομέα της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης για τους/τις Φοιτητές/ριες με Αναπηρίες και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στην ΕΕ» εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το ανεξάρτητο «Δίκτυο εμπειρογνωμόνων για τις κοινωνικές επιστήμες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» (NESSE).

Άλλα βασικά πορίσματα της έκθεσης

-Ενώ Εκπαιδευόμενοι/ες με σοβαρές Αναπηρίες μπορεί να είναι δύσκολο να συμπεριληφθούν στα βασικά περιβάλλοντα μάθησης ή μπορεί να εξυπηρετηθούν καλύτερα σε διακριτά πλαίσια, υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός Εκπαιδευόμενων με Αναπηρίες/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να ενσωματωθεί στην Γενική Εκπαίδευση και ότι η ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς είναι καλή εκπαίδευση για το σύνολο των εκπαιδευομένων.

-Ενώ έχει ζωτική σημασία να στραφούμε σε συστήματα εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη δεν οργανώθηκαν πάντα κατά μήκος αξόνων χωρίς αποκλεισμούς.

-Εκτός από τους/τις εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί υποστήριξης της μάθησης και οι βοηθοί εκπαιδευτικών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καλή λειτουργία της ένταξης στην πράξη.-

Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, τα προγράμματα σπουδών είναι τυποποιημένα και μη ευέλικτα, γεγονός που καθιστά δυσχερή την ένταξη των Παιδιών με Αναπηρία. Οι πρακτικές για τις σχολικές επιδόσεις υπονομεύουν επίσης τις αρχές της ένταξης.

-Τα Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες είναι λιγότερο πιθανό να μεταβούν -στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από ό, τι τα άτομα χωρίς Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

-Τα Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες που λαμβάνουν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξακολουθούν να βιώνουν μειονεκτήματα στην αγορά εργασίας, αλλά υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να απασχολούνται από ό,τι τα άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες με λιγότερα προσόντα.

-Δεν υπάρχουν διευρωπαϊκά συγκριτικά στοιχεία για τον αριθμό των Φοιτητών/ριών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή για τις αναπηρίες και τα αποτελέσματα των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

-Υπάρχει έλλειψη σύγχρονων και αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με τον αριθμό των  απασχολούμενων Ατόμων με Αναπηρία στις διάφορες χώρες της ΕΕ.

-Οι παροχές αναπηρίας βελτιώνουν τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά αναμένεται να μειωθούν λόγω του τρέχοντος περιορισμού των δημόσιων δαπανών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

-Ρυθμίσεις «ευελιξίας με ασφάλεια» είναι χρήσιμες για να μπορούν τα Άτομα με Αναπηρία να εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης χωρίς την πλήρη απώλεια των παροχών.

-Υπάρχει σημαντική σύγκλιση σχετικά με την πολιτική για τα Άτομα με Αναπηρία και την απασχόλησή τους σε όλη την Ευρώπη, με τις περισσότερες χώρες να λαμβάνουν παρόμοια μέτρα για τη στήριξη της απασχόλησης. Ωστόσο, η υποστήριξη της απασχόλησης και τα προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης ποικίλλουν όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους στην τοποθέτηση Ατόμων με Αναπηρία στην αγορά εργασίας, ή τη συμβολή τους στη διατήρηση της απασχόλησης, εφόσον οι εργαζόμενοι/ες αποκτήσουν κάποια αναπηρία κατά τη διάρκεια της εργασίας.

-Εφαρμόζονται ήδη αρκετές πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ενίσχυση της μάθησης των Ατόμων με Αναπηρία ή/και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες:

Το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση («ΕΚ 2020») (strategic framework for European cooperation in education and training («ET 2020»)) ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβλέπουν την επιτυχή ένταξη όλων των Μαθητών/ριών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου 2010 σχετικά με την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (May 2010

-Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2012 η Επιτροπή θα δημοσιεύσει έγγραφο εργασίας σχετικά με την ισότητα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το έγγραφο αυτό θα περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς με παραδείγματα επιτυχημένων πολιτικών και βέλτιστων πρακτικών.

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Έρευνες, Εκθέσεις, Μετααναγνώσεις

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s