Έκθεση για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών με Νοητικές Αναπηρίες στην Ελλάδα (Inclusion Project).

Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε η Έκθεση για την εφαρμογή των Δικαιωμάτων των Παιδιών με Νοητικές Αναπηρίες στην Ελλάδα (Inclusion Project), η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Children’s Rights for All” των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών Inclusion Europe, Eurochild και του Πανεπιστημίου Charles της Πράγας με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημαντικότητα της αυθυπαρξίας και του περιεχομένου της είναι προδήλως αντιληπτή.

Ερευνητικά υπεύθυνη για την εκπόνηση του εγχειρήματος υπήρξε η κα Ιωάννα Κουβαριτάκη National expert for Greece for the project ‘Children’s Rights for All’
Δικηγόρος, Μaster of Advanced Studies in Children’s Rights, University of rribourg/IUKB Switzerland και Ειδική Επιστήμονας στον Κύκλο Δικαιωμάτων του Παιδιού στο Συνήγορο του Πολίτη.

Η έκθεση αναλύει συνοπτικά με ποιο τρόπο η ελληνική πολιτεία πραγματώνει τα κατοχυρωμένα στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού δικαιώματα των παιδιών με νοητικές αναπηρίες όπως αυτός προβάλλεται μέσα από την Εθνική Έκθεση της Ελλάδας προς τη Διεθνή Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού και προκύπτει από την σχετική έρευνα λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις των οικογενειών και των παιδιών.

Η έκθεση για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών με νοητικές αναπηρίες προσεγγίζει πέντε πεδία:

Κακοποίηση

Εκπαίδευση

Οικογένεια-αποϊδρυματοποίηση

Υγεία

Συμμετοχή παιδιών-μη διάκριση.

Σχετικά προτείνονται Συστάσεις για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την πραγμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών με νοητικές αναπηρίες στην Ελλάδα.

Σε συνέχεια της παρούσας έκθεσης και των αντίστοιχων εκθέσεων από τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε. ετοιμάζεται μία Συγκριτική Ευρωπαϊκή Έκθεση με Συστάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία θα ανακοινωθεί στο συνέδριο European Conference 20-21 October 2011, το οποίο διοργανώνει η Inclusion Europe στις Βρυξέλλες. Σχετικά μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα :
http://www.e-include.eu/en/events/802-childrens-rights-for-all

Το εξαιρετικό ενδιαφέρον του πονήματος εντοπίζεται: πρώτον στην παράλληλη ανάγνωση, αξιολόγηση και ερευνητική αποκρυστάλλωση της υποβαλλόμενης από την χώρα μας ενοποιημένης δεύτερης και τρίτης περιοδικής έκθεσης για την Εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Παιδιών (CRC).. δεύτερον, στην πολλαπλότητα και ποικιλία των χρησιμοποιούμενων μεθοδολογικών εργαλείων, εμπειρική έρευνα με την διεξαγωγή συνεντεύξεων μέσω ερωτηματολογίων, επίκληση επίσημων στατιστικών στοιχείων, προγενέστερων ερευνητικών πορισμάτων και λοιπών εκθέσεων. Και τρίτον, στην συμπερίληψη μικτού δείγματος Ερευνώμενων, το οποίο απαρτίζεται τόσο από Γονείς Παιδιών με Νοητική Αναπηρία, όσο και από Παιδιά, προερχόμενα από την συγκεκριμένη Ομάδα Ενδιαφέροντος.

Αντιγράφουμε απόσπασμα από την Εισαγωγή της Έκθεσης προς ενίσχυση της προτροπής μας να διαβάσετε μετά προσοχής ολόκληρο το περιεχόμενο της.

Από αυτήν την θέση ευχόμαστε στο μέλλον, να πραγματοποιηθούν και άλλες έρευνες, τόσο ισχυρά προσανατολισμένες στην αδιαμφισβήτητη δικαιωματική βάση Μεταχείρισης των Παιδιών και όλων των Ανθρώπων με Αναπηρία, όσο η παρούσα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο παιδιά με νοητικές αναπηρίες (0-18 ετών) τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε θυματοποίηση και κοινωνικό αποκλεισμό, παράλληλα, δεν έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη εκπαίδευση, φροντίδα υγείας και ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες. Παρά την παρέλευση 20 χρόνων από την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η γενικότερη ευαισθητοποίηση επηρέασε ελάχιστα τα δικαιώματα των παιδιών με νοητικές αναπηρίες ενώ η απομόνωσή τους συνεχίζει να υφίσταται.

Ο στόχος του προγράμματος «Δικαιώματα για Όλα τα Παιδιά: Παρακολούθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τα Παιδιά με Νοητικές Αναπηρίες» είναι να αναλυθεί η εφαρμογή της Σύμβασης αναφορικά με τα παιδιά με νοητικές αναπηρίες σε 23 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).

Σκοπός του προγράμματος είναι να αναδειχθεί εκ νέου η εφαρμογή της Σύμβασης στην Ε.Ε και να προωθηθεί η ενσωμάτωσή της σε πολιτικές για τα παιδιά με νοητικές αναπηρίες.

Αυτό το πρόγραμμα συνδυάζει τις γνώσεις για τη νοητική αναπηρία και για τα δικαιώματα των παιδιών των συνεργαζόμενων φορέων –Inclusion Europe, Eurochild, Πανεπιστήμιο Charles της Πράγας/Τμήμα Εκπαίδευσης– και των 23 εθνικών εμπειρογνωμόνων. Οι εθνικές εκθέσεις γράφτηκαν με βάση μία κοινή μεθοδολογία, με τη χρήση ποιοτικής και ποσοτικής μεθόδου προκειμένου να δοθεί μία ισορροπημένη εικόνα της κατάστασης σε πέντε πεδία: κακοποίηση, εκπαίδευση, οικογένεια – αποϊδρυματοποίηση, υγεία και μη διάκριση/ προώθηση/συμμετοχή των παιδιών. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν μία κριτική ανάλυση του περιεχομένου και των διαθέσιμων πηγών της τελευταίας Εθνικής Έκθεσης του κράτους προς τη Διεθνή Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την εναλλακτική έκθεση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Επίσης, περιλαμβάνουν πληροφόρηση από ατομικές περιπτώσεις από τη ζωή παιδιών με νοητικές αναπηρίες και των οικογενειών τους. Μία Ευρωπαϊκή Έκθεση θα αναδείξει τη σύγκριση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν και των αναλύσεων για τις 23 χώρες. Στη βάση αυτών των αναλύσεων θα αναπτυχθούν συστάσεις για δράσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Διαβάστε το συνολικό κείμενο της Έκθεσης «Δικαιώματα για όλα τα Παιδιά» εδώ.

Και στην Αγγλική Γλώσσα από εδώ.

Advertisements

3 Σχόλια

Filed under Έρευνες, Εκθέσεις

3 responses to “Έκθεση για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών με Νοητικές Αναπηρίες στην Ελλάδα (Inclusion Project).

 1. Dimitris

  Εξαιρετική δουλειά

  • Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουν χώρα Έρευνες, όπως η παρούσα για δύο λόγους: πρώτον, διότι έρχονται στην επιφάνεια ενδιαφέροντος τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία, εδώ των εχόντων/ουσών Νοητική Αναπηρία, ομάδας ιδιαιτέρως αποκλεισμένης και δεύτερον, διότι αναδύεται η ορθή προσέγγιση της έννοιας της Αναπηρίας, ως ζώσας κατάστασης, ως κατάστασης δηλαδή, η οποία βιώνεται, γεγονός, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει εξαιρετικά και από πλευράς άτυπης εκπαίδευσης και αμοιβαίας αποδοχής, έξω από φραγμούς και στερεότυπα.

   Η Διαχειρίστρια.

   Πελαγία Παπανικολάου Στις 24/8/2011 4:00 μμ, ο/η

 2. Παράθεμα: «Σπάσει την Σιωπή…!!» – Και για τις Γυναίκες με Αναπηρία τι…; | Ανθρωποκεντρικά | το ιστολόγιο της Πελαγίας Παπανικολάου

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s