Βασικά Ερωτήματα για την Προκήρυξη του Ν. 2643/1998 του έτους 2008 για την «αναγκαστική τοποθέτηση» Πολιτών/ισών με Αναπηρία ζητούν απαντήσεις.

Η εικόνα ενός χειρόγραφου εγγράφου.

Στο παρελθόν αρκετή μελάνη έχει χυθεί αναφορικά με τον σχολιασμό των διατάξεων του Νόμου 2643/1998 περί «Αναγκαστικής Τοποθέτησης Προσώπων Ειδικών Κατηγοριών», του μοναδικού δηλαδή νόμου στην Ελληνική έννομη τάξη, στον οποίο απαντάται ένα ρυθμιστικό πλέγμα άμεσης προκηρύξεως οργανικών θέσεων με γγνώμονα την κατάφαση συγκεκριμένων κριτηρίων ποσόστωσης ανά επί μέρους κατηγορία σε φορείς του Δημοσίου εν στενή και ευρεία εννοία και του ιδιωτικού τομέα της συνθετότητας των διαδικασιών, της αναποτελεσματικότητας της προστασίας, στην οποία αυτές άγουν, της ασυνέπειας και αδράνειας στην εφαρμογή τους και εν τέλει της αλυσιτέλειας τους.
Έχοντας πλήρη συναίσθηση του εξαιρετικά δυσμενούς κλίματος, που επικρατεί στην χώρα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, της διάχυτης έντασης στην κοινή γνώμη και της αμηχανίας των θεσμών κάθε βελινεκούς να ανταποκριθούν στην αναγκαιότητα λήψης ψύχραιμων αποφάσεων συντάσσουμε αυτές τις γραμμές, προκειμένου να θέσουμε ορισμένα εύλογα ερωτήματα πρακτικής και νομικής φύσεως, αναφορικά με την τύχη της από της 19 Ιουλίου του 2008 Προκήρυξης για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του Δημοσίου τομέα από προστατευόμενους/ες του εδώ σχολιαζόμενου νόμου, όπως αυτή εκπονήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων του Ο.Α.Ε.Δ. επί τη βάση της με αριθμό 375527556/27/5/2008 ΦΕΚ 981 Β Απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:
Είναι η πρώτη φορά στην δεκατριετή ισχύ του Ν. 2643/1998, που ανακύπτει ζήτημα αναρμοδιότητας εμπλεκόμενων φορέων, ήτοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων ή Τοπικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, το οποίο μπορεί να επιφέρει την ακυρότητα των καταρτισθέντων εκ μέρους αυτών Τελικών Πινάκων Μοριοδότησης, όπως δημοσιοποιήθηκαν στις 2 Φεβρουαρίου του 2011 των επιτυχόντων/ουσών στην εν λόγω προκήρυξη, η οποία εκκρεμεί σημειωτέον εδώ και τρία χρόνια.
Όπως διαβάζουμε στο Δελτίο Τύπου, που εξέδωσε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ο επίσημος εκπροσωπευτικός φορέας των Πολιτών/ισών με Αναπηρία την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011, η μεταφορά της εφαρμογής του Ν.2643/1998 στον Καλλικράτη συνιστά «μέγα πολιτικό λάθος», εφόσον σύμφωνα με τις αιτιάσεις και αιτιολογίες του φορέα οι απορρεόμενες από τον νόμο αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας μεταβιβάζονται στις Αποκεντρωμένες Περιφερειακές Διοικήσεις της ελληνικής επικράτειας, οι οποίες δεν έχουν «ουδεμία γνώση» χειρισμού.
Κατ’ αρχήν το επίμαχο άρθρο μεταβίβασης των σχετικών αρμοδιοτήτων είναι το άρθρο 280 περίπτωση 38 Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) και όχι το άρθρο 238, όπως λανθασμένα επικαλείται η ΕΣΑμεΑ στο εδώ σχολιαζόμενο Δελτίο Τύπου.
Σύμφωνα με όσα ορίζονται λοιπόν στο άρθρο 280 του Νόμου – Καλλικράτη, που φέρει τον τίτλο: «Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης»: «Ι. Οι Αποκεντρωμένες διοικήσεις ασκούν τις Αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α), καθώς και στους μεταγενέστερους ειδικούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τις Αρμοδιότητες που περιέρχονται με το άρθρο 186 του παρόντος νόμου, στις περιφέρειες. II. Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις απονέμεται η άσκηση των ακόλουθων, πρόσθετων, αρμοδιοτήτων:….. 38. Η άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κατά τις ρυθμίσεις του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α)….»
Δεδομένου ότι η ισχύς του Ν. 3852/2010 τοποθετήθηκε στην 1η Ιανουαρίου 2011, οι εξ αυτών εκχωρούμενες διαδικαστικές αρμοδιότητες, οι αφορούσες τον Ν. 2643/1998 από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. Περιφερειακές Διευθύνσεις ή Τοπικές Υπηρεσίες προς τις Αποκεντρωμένες Περιφερειακές Διοικήσεις, καθιστούν τις τελευταίες από τούδε και εφεξής αρμόδιες να προβαίνουν στην πραγμάτωση της όλης διαδικασίας προκήρυξης των θέσεων, κατάρτισης των πινάκων Μοριοδότησης και τοποθέτησης των επιτυχόντων/ουσών με Αναπηρία.
Σε μία πιο προσεχτική ανάγνωση ωστόσο του πρόσφατου άρθρου 280 περίπτωση 38 Ν. 3852/2010 παρατηρούμε, ότι αναφέρεται γενικώς στις αρμοδιότητες τις σχετικές με την απασχόληση των Προσώπων Ειδικών Κατηγοριών, όπως αυτές καθορίζονται και διαγράφονται αναλυτικά στον Ν. 2643/1998, χωρίς δηλαδή το μεταγενέστερο αυτό νομοθέτημα να εξειδικεύει σε συγκεκριμένο άρθρο.
Η γενικόλογη αυτή μνεία του σύνολου Νόμου 2643/1998 προκαλεί έντονο προβληματισμό, εφόσον αρμόδιες για την κατάρτιση των τελικών πινάκων μοριοδότησης είναι οι επιτροπές του άρθρου 9 Ν.2643/1998, οι οποίες ως συλλογικά όργανα συγκροτούνται εκτός των άλλων και από υπαλλήλους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, φορέα δηλαδή ο οποίος όπως εκτέθηκε καθίσταται αναρμόδιος μετά την 1/1/2011 και την έναρξη ισχύος του πρόσφατου Νόμου για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Είναι όμως τα πράγματα έτσι;;;
η εξαιρετικά γενική διατύπωση των διατάξεων δεν μας βοηθά στο να κατανοήσουμε, αν πέραν τον πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που απεμπολούν αυτόθρωα τις αρμοδιότητες τους, εφόσον αντικαταστάθηκαν από τις Αποκεντρωμένες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, τις αρμοδιότητες τους απεμπολούν και οι εμπλεκόμενες στις διαδικασίες προκήρυξης του Ν. 2643/1998 υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., των οποίων υπάλληλοι συμμετέχουν στις πρωτοβάθμιες επιτροπές κρίσης των υποβαλλόμενων από τους/τις ενδιαφερομένους/ες ενστάσεων κατά των πρώτων πινάκων, ανασύνταξης τους και κατάρτισης των τελικών πινάκων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 Ν. 2643/1998 με αποτέλεσμα οι καταρτιζόμενοι και δημοσιοποιούμενοι μετά την έναρξη ισχύος του Καλλικράτη τελικοί πίνακες μοριοδότησης να προήλθαν από συλλογικό όργανο, το οποίο δεν είχε νόμιμη σύνθεση για τους λόγους που εξηγήσαμε.
Μόνο αρμόδιο να διευκρινίσει την ανωτέρω ασάφεια του Νόμου – Καλλικράτη και να ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο, βάζοντας τέρμα στις ανησυχίες όλων των Επιτυχόντων/ουσών στην Γενική Προκήρυξη του Δημοσίου Τομέα με βάση των Ν. 2643/1998 περί αβέβαιου μέλλοντος της τύχης των διατιθέμενων θέσεων και κατ’ επέκταση της επαγγελματικής τους βιωσιμότητας είναι το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο προς το παρόν σιωπά…
Επισημαίνεται επίσης, ότι ούτε στον Ν. 2643/1998 ούτε στον Ν. 3852/2010 ρυθμίζεται σε επίπεδο μεταβατικού καθεστώτος κι διατάξεων η διευθέτηση των εκκρεμών προκηρύξεων, στην περίπτωση μεταβολής του νομοθετικού καθεστώτος, ενώ επί τούτου δεν καταγράφεται κανένα νομολογιακό προηγούμενο.
Επειδή η κακή σύνθεση ενός διοικητικού οργάνου συνιστά λόγο ακύρωσης μιας διοικητικής πράξης, η οποία εν προκειμένω αποτελεί μέρος της σύνθετης διοικητικής ενέργειας της προκήρυξης του Ν. 2643/1998, γεγονός το οποίο προσδίδει ένα ασφαλές πάτημα ανάκλησης αυτής ακόμη και στο σύνολο της επί τρία έτη εκκρεμούσας προκήρυξης με γνώμονα την αρνητική οικονομική συγκυρία και τις δικλείδες αθέτησης των προσλήψεων στον Δημόσιο Τομέα (5 απολύσεις / 1 πρόσληψη), προσδοκούμε και αξιώνουμε από το Υπουργείο Εργασίας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και:

Πρώτον, να διασαφηνίσει τα σχετικά με τις νέες αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Περιφερειακών Διοικήσεων αναφορικά με την απασχόληση των Προσώπων Ειδικών Κατηγοριών, που απορρέουν από τον Ν. 2643/1998.
Δεύτερον, να διευκρινίσει αν και κατά πόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες Περιφερειακές Διευθύνσεις ή Τοπικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. καθίστανται εφεξής αναρμόδιες, αναφορικά με τα της διαδικασίας κατάρτισης των τελικών πινάκων μοριοδότησης και κρίσεων των επί των πρώτων πινάκων μοριοδότησης ενστάσεων (νομικά αιτήσεων θεραπείας).
Τρίτον, να ενημερώσει επαρκώς και με σαφήνεια αφενός μεν για την τύχη των τελικών πινάκων μοριοδότησης της 2ης Φεβρουαρίου 2011 και αφετέρου δε για την έως σήμερα πορεία και εξέλιξη της Γενικής Προκήρυξης του Δημοσίου Τομέα του 2008.

Διερωτόμαστε επιπροσθέτως, γιατί ενημερωθήκαμε τώρα «εν μέσω Θέρους» για ένα ζήτημα τέτοιας βαρύτητας, η μη διακρίβωση του οποίου ελλοχεύει κινδύνους για τα δικαιώματα των επιτυχόντων/ουσών στην Προκήρυξη αναγκαστικής τοποθέτησης Πολιτών/ισών με Αναπηρία, έμμεσα προστατευόμενων ΑμεΑ, Πολυτέκνων, τριτέκνων και τέκνων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης; Παρότι είχε κατασταθεί ευκρινές το εν τις πράγμασι πάγωμα της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων τοποθέτησης, ιδίως όσων αφορά την Αττική και τους/τις επιτυχόντες/ουσες με Αναπηρία;

Με ποια λογική εισήχθη στην έννομη μας τάξη μια τόσο γενικόλογη διάταξη, αυτή του άρθρου 280 περίπτωση 38 Ν. 3852/2010 (Νόμου – Καλλικράτη), χωρίς να τύχει παράλληλης ρύθμισης η διαδικαστική περάτωση και τύχη της εκκρεμούς προαναφερθείσας προκήρυξης;

Είτε εκλάβουμε την ανωτέρω περιγραφόμενη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ως νομοθετική αβλεψία ή προχειρότητα είτε ως ελλειμματική διαβούλευση του εν λόγω άρθρου από τους εμπλεκόμενους εκπροσωπευτικούς και λοιπούς φορείς… το διά ταύτα δεν παραλλάσσει:

Αβεβαιότητα, ανησυχία, βαθύτατος προβληματισμός σε μια εποχή σκληρή… για την εμφάνεια και υποστήριξη ακόμη και των στοιχειωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ως πολίτες/ισες με Αναπηρία αξιώνουμε την ενημέρωση μας με όρους διαφάνειας και εντιμότητας και όχι την θέση μας στο στάτους ενός/μίας παθητικού/ης ακροατή/ριας.

Οφείλουμε να σταθούμε πιο κριτικά και πιο ενεργοποιημένα παρά ποτέ….

Τα δε τερτίπια εξυπηρέτησης ενός παιχνιδιού εντυπώσεων μας αφήνουν αδιάφορους/ες.

Πελαγία Ι. Παπανικολάου

Επιτυχούσα στην Προκήρυξη του Ν. 2643/1998 του έτους 2008

Αναφορές:

Άρθρο 280 περίπτωση 38 Ν. 3852/2010
Ν. 2643/1998 *ιδίως άρθρα 6 και 9).
Δελτίο Τύπου ΕΣΑμεΑ της 3ης Ιουνίου 2010 «Μέγα πολιτικό λάθος η μεταφορά της εφαρμογής του ν. 2643/98 στον Καλλικράτη»
ΔΕΦ Αθ. 997/2008
«Διοικητικό Δίκαιο» Γέροντας, Λύτρας, Παυλόπουλος, Σιούτη, Φλογαίτης, Επιμέλεια: Κ. Γιαννακόπουλος, Εκδόσεις Αντώνη Ν. Σάκκουλα 2004 σελ. 206-207.
Α. Σκορδίλης, Ελευθεροτυπία, Ηλεκτρονική Έκδοση, Στήλη «Επί Ίσοις Όροις» : Οι κρίσιμες διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Ν 2643 στο http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=249372

Advertisements

1 σχόλιο

Filed under Uncategorized

One response to “Βασικά Ερωτήματα για την Προκήρυξη του Ν. 2643/1998 του έτους 2008 για την «αναγκαστική τοποθέτηση» Πολιτών/ισών με Αναπηρία ζητούν απαντήσεις.

  1. Παράθεμα: Ν. 2643/1998: Μια αναμενόμενη εξέλιξη εν μέσω Θέρους. | Ανθρωποκεντρικά | το ιστολόγιο της Πελαγίας Ι. Παπανικολάου

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s