ΙΣΟΤΙΜΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΛΑΓΙΑ Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δικηγόρος

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος στο 6ο Διαμέρισμα του Δήμου Αθηνών με τον Συνδυασμό «δικαίωμα στην Πόλη» και τον Γιώργο Καμίνη.

ΙΣΟΤΙΜΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η Αθήνα μπορεί και πρέπει να γίνει μια πόλη βιώσιμη, μια πόλη ισοτιμίας, προσβασιμότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης για όλους τους Ανθρώπους με Αναπηρία.
Ο Δήμος Αθηναίων είναι υπεύθυνος για την χάραξη ουσιωδών στρατηγικών ενεργοποίησης της Κοινωνίας, ριζικών παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα και πρόσφορων δράσεων με κεντρικό άξονα την κατανόηση της Αναπηρίας ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες επιστημονικές και νομοθετικές θέσεις για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ατόμων με Αναπηρία στρέφουμε το βλέμμα στο Δικαίωμα κάθε ανθρώπου, που ζει κάτω από αυτήν την συνθήκη να διεκδικεί την άρση κάθε εμποδίου, που περιορίζει την συμμετοχή του σε ίση βάση με τους συμπολίτες του.
Στόχος μας είναι ο Δήμος Αθηναίων να αποτελέσει εφεξής για όλους τους Δημότες με Αναπηρία χωρίς διακρίσεις φυλής,  φύλου, εθνωτικής προέλευσης, θρησκείας, ηλικίας,  σεξουαλικής ταυτότητας ή άλλης κατάστασης έναν πραγματικό εγγυητή πλήρους άσκησης των Δικαιωμάτων τους.
Οι Πολίτες με Αναπηρία δικαιούνται να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική και δημόσια ζωή, λαμβάνοντας μέρος στις διεργασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Η επί ίσοις όροις ανάμιξη των Αθηναίων Δημοτών με Αναπηρία στις τοπικές διαδικασίες Σχεδιασμού Πολιτικών στηρίζεται αλλά και τεκμηριώνει τις αρχές του Κράτους Δικαίου, της Ισότητας και της Δημοκρατίας. Οι αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν τους Δημότες με Αναπηρία θα πρέπει να λαμβάνονται τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας και της Δημοσιότητας.
Όλοι οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να καταστήσουν τις υπηρεσίες τους προς το κοινό φιλικές και προσιτές στους Ανθρώπους με Αναπηρία χωρίς περιορισμούς, παρέχοντας συνάμα ενημέρωση που δεν θα τους αποκλείει.

Δικαίωμα στην Προσβάσιμη Πόλη των Αθηνών

Η πόλη της Αθήνας θα πρέπει να μετατραπεί σε μια Προσβάσιμη Πόλη για κάθε Επισκέπτη και Μόνιμο Κάτοικο της με Αναπηρία.
Η διαμόρφωση ενός ζωτικού χώρου διαβίωσης  των Ατόμων με Αναπηρία περιλαμβάνει το να κατασταθεί προσιτό το φυσικό, δομημένο και πολιτιστικό περιβάλλον, μέρος δε του τελευταίου αποτελούν η αθλητική και ψυχαγωγική προσβασιμότητα.
Η Προσβασιμότητα στο Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον τίθεται ως κορωνίδα των αποφασιστικών και παρεμβατικών μας προσπαθειών αλλά και ως εξασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, της απρόσκοπτης μετακίνησης εντός της Πρωτεύουσας αλλά και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των Πολιτών με Αναπηρία, που ταλαιπωρούνται σε καθημερινή βάση από τις αφιλόξενες δομές αστικού, κτηριακού και κοινόχρηστου περιβάλλοντος.
Η επιμελής συντήρηση και ορθολογική διαχείριση με στόχο την αξιοποίηση του συνόλου των έργων υποδομής και του εξοπλισμού, που άφησαν παρακαταθήκη στην πόλη μας οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες δύνανται να συντελέσουν στην επίτευξη του στόχου της προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον.
Η εξασφάλιση της απεριόριστης προσέγγισης όλων των Δημόσιων χώρων της Πρωτεύουσας από τα Άτομα με Αναπηρία συνιστά το εφαλτήριο για την περεταίρω ανάπτυξη της «Οικολογικής Προσβασιμότητας» σε πάρκα, χώρους πρασίνου και φυσικού κάλλους για όλους τους ανθρώπους κατά τρόπο ισότιμο.
Δίνουμε έμφαση στην προσιτότητα των χώρων αναψυχής, χωρίς αποκλεισμούς για την πληθυσμιακή ομάδα των Πολιτών με Αναπηρία. Εστιάζουμε στο δικαίωμα κάθε Παιδιού με Αναπηρία να μπορεί να επισκέπτεται και να παίζει σε προσβάσιμες παιδικές χαρές.
Απλές τροποποιητικές χωροταξιακές ρυθμίσεις στα Δημόσια κτήρια και τους Κοινόχρηστους χώρους, όπως λ.χ. η τοποθέτηση των επιγραφών στην κατάλληλη θέση, σε κατάλληλη γραμματοσειρά ή η σήμανση τους με την γραφή Μπρέϊλ για τους συμπολίτες μας με προβλήματα όρασης καθώς και η χρήση εικόνων και συμβόλων για τους Ανθρώπους με Νοητικές Αναπηρίες. Ώστε να είναι ευανάγνωστες και ευκολονόητες  ή η τοποθέτηση ραμπών για την έλευση των Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα αρκούν στοιχειωδώς για να δημιουργήσουν ένα φιλικό αστικό περιβάλλον.
Η Αθήνα θα πρέπει να αποτελέσει μια Προσβάσιμη Τουριστικά πόλη για όλους τους επισκέπτες της με Αναπηρία, παρέχοντας τους ικανά κίνητρα προσέλκυσης. Η Τουριστική Προσβασιμότητα για όλους ανεξαιρέτως μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενημέρωσης, της λήψης πρωτοβουλιών και της στήριξης των σχετικών επιχειρηματικών και λοιπών προθέσεων αλλά και μέσω της συνεργασίας με τους θεσμικούς φορείς στον τομέα του Τουρισμού.
Στο Πρόσθετο Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών, πέραν του ήδη υπάρχοντος στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, του οποίου την δημιουργία προτείνουμε, χρήσιμη ενφαίνεται η χορήγηση προσβάσιμου πληροφοριακού υλικού σε μορφή Μπρέϊλ, μεγαλογράμματη γραμματοσειρά, ηλεκτρονική μορφή κ.λ.π.

Δικαίωμα Ελεύθερης Μετακίνησης των Ανθρώπων με Αναπηρία στην Πόλη της Αθήνας.

Η ελευθέρωση των πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και πεζόδρομων από κάθε εμπόδιο, από τις παράνομες κατασκευές και από τα παράνομα τοποθετημένα τραπεζοκαθίσματα δεν αποτελεί για τον Συνδυασμό μας ένα απλό, τυπικό ευχολόγιο επικαιρότητας. Αντιθέτως συνιστά την δικλείδα εξασφάλισης της κοινωνικής ένταξης, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας όλων των Πολιτών με Αναπηρία. Η εντατικοποίηση των ελέγχων για την παράνομη κατάληψη των ζωτικών χώρων μετακίνησης και περιπάτου της πόλης των Αθηνών με την παράλληλη ενημέρωση και ενεργοποίηση του κοινού και των αρμόδιων ελεγκτικών φορέων γύρω από τον βάναυσο περιορισμό του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης των Ανθρώπων με Αναπηρία και των Εμποδιζόμενων Ατόμων αναβαθμίζονται σε καθημερινούς άξονες επαγρύπνησης και προστασίας  σε τοπικό επίπεδο.
Ο πλημμελής φωτισμός, οι φθορές και οι κακοτεχνίες στο οδικό δίκτυο και τις κτηριακές εγκαταστάσεις της πόλης των Αθηνών ενισχύουν το αίσθημα μη ασφαλούς κυκλοφορίας και θυματοποίησης όλων των πολιτών, θέτοντας παράλληλα εμπόδια στην καθημερινή κινητικότητα των Ανθρώπων με Αναπηρία. Ο Δήμος οφείλει να ενισχύσει λειτουργικά και υπηρεσιακά τους φορείς αναφοράς ελέγχου και διευθέτησης όλων αυτών των προβλημάτων.
Η δημιουργία ενιαίου δικτύου ποδηλατοδρόμων κρίνεται αναγκαία εκτός των άλλων και για την ασφαλή μετακίνηση των Πεζών με Αναπηρία.
Η πύκνωση των δρομολογίων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κατά τις ώρες αιχμής και η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό και του ΗΣΑΠ, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για τα Άτομα με Αναπηρία τίθενται στις αρχικές προτεραιότητες μας. Παράλληλα η ενίσχυση και ολόπλευρη ανάπτυξη ενός καθοριστικά προσβάσιμου δικτύου τοπικής συγκοινωνίας εξυπηρέτησης των Πολιτών με Αναπηρία για τις κοντινές μετακινήσεις τους εντός των ορίων της πόλης μας ή και διατοπικά προς παραπλήσιους δήμους συντείνουν στην βελτίωση της κινητικότητας τους και στην εξομάλυνση της κοινωνικής τους ένταξης.
Προτείνουμε την  χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων, της τηλεματικής μεταφορών και της ηλεκτρονικής πληροφόρησης σε ένα δίκτυο μετακίνησης και ενημέρωσης Οικουμενικού Σχεδιασμού  συμπεριλαμβανομένων των Πολιτών με Αναπηρία.

Η Αθήνα ως πόλη Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τους Ανθρώπους με Αναπηρία.

Αναμφισβήτητα τα Άτομα με Αναπηρία αποτελούν πληθυσμιακά μία εκ των Ομάδων ισχυρού αποκλεισμού σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Η ένταξη της συγκεκριμένης Κοινωνικής Ομάδας στιγματισμού και περιθωριοποίησης εναρμονίζεται με τις αρχές προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ισότητας ενώ συνάμα κατοχυρώνει πρακτικά το Συνταγματικό Δικαίωμα κάθε κοινωνού να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητα του.
Οι προτάσεις, πρωτοβουλίες και δράσης του Δήμου Αθηνών σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να προκύπτουν μέσα από έναν ζωτικό και διαρκή διάλογο με τους ίδιους τους Πολίτες με Αναπηρία, να είναι ρεαλιστικές και πρόσφορες, τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, της αξιολόγησης και της σκοπιμότητας.
Καταρχήν ο Δήμος Αθηνών θα πρέπει να προβεί σε καταγραφεί των Πολιτών με Αναπηρία, που ζουν στα όρια του και είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια του όχι μόνον για λόγους στατιστικούς και δημογραφικούς αλλά και για την πραγματιστική και οικονομιστική χάραξη πολιτικού σχεδιασμού. Επίσης η πληθυσμιακή καταγραφή της συγκεκριμένης Κοινωνικής Ομάδας από όλους τους Δήμους της χώρας θα βοηθήσει στην ορθή απεικόνιση σε αριθμούς της εκπροσώπησης, της γεωγραφικής της παρουσίας και δυναμικής και εν τέλει στην ορθολογικότερη διαχείριση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προγραμμάτων και μακροπροθέσμων στοχοθεσιών προς όφελος της.
Η ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και πρόνοιας θα πρέπει να πληροί την προϋπόθεση της προσβασιμότητας για τους Δημότες με Αναπηρία και να θέτει το κέντρο βάρους του στην ορθή και γρήγορη πληροφόρηση αλλά και στην διαδικτυακή διοικητική εξυπηρέτηση μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να είναι ενεργός στην εκπόνηση Προγραμμάτων Ενημέρωσης και Ενεργοποίησης του κοινού γύρω από τα δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία. Ως Πρωτεύουσα η Αθήνα μπορεί να κατασταθεί δίαυλος διάχυσης καλών πρακτικών προσέγγισης και αλληλεπίδρασης με αυτήν την διακριτή ομάδα.
Στοχευμένες πρωτοβουλίες εκπαίδευσης κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού (π.χ. Δημοτική Αστυνομία, Διοικητικοί και Δημοτικοί Υπάλληλοι) και άλλων επαγγελματιών μέσω του ΕΣΠΑ προτείνονται ως σημαντικοί παράπλευροι άξονες άρσης των διακρίσεων.
Η ενίσχυση και η παγίωση των Προγραμμάτων Στήριξης και αυτοβοήθειας των Δημοτών με Αναπηρία όπως π.χ. του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις σταθερές Πολιτικές Πρόνοιας του Δήμου Αθηνών.
Ο Δήμος μπορεί και πρέπει να ενθαρρύνει την εκπόνηση Προγραμμάτων Ενημέρωσης και Προσέγγισης της Αναπηρίας με γνώμονα τις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις στα Σχολεία, τα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς φορείς σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.
Στην ίδια βάση ενεργοποίησης της Κοινωνίας των Πολιτών ουσιώδης ενφαίνεται η χάραξη στρατηγικής για την καλλιέργεια πνεύματος εθελοντικής υποστήριξης των Συνανθρώπων μας με Αναπηρία, μια στρατηγική όμως που θα σέβεται τα δικαιώματα των εθελοντών.
Η συνεργασία των Δημοτικών Αρχών με τα Κοινωνικά Δίκτυα και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δραστηριοποίησης στον  χώρο της Αναπηρίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να είναι επιφανειακή.
Οι κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής στρατηγικής προς τα Κράτη Μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας τα τελευταία έτη χαράζονται επί τη βάση αφενός μεν της αρχής, ότι η υγεία των πολιτών στις μεγαλουπόλεις συναρτάται με το επίπεδο των συνθηκών και της ποιότητας ζωής σε αυτές και αφετέρου με την ανάγκη διεύρυνσης των παρεχόμενων από τους φορείς ενασχόλησης υπηρεσιών, εκτός του στενού πλαισίου της πρόληψης και της θεραπείας και σε άλλους τομείς σχεδιασμού, που αφορούν το κοινωνικό περιβάλλον γενικότερα.
Τα Κέντρα Υγειονομικής Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΥΕΠ), που προτείνουμε θα παρέχουν τρεις κατηγορίες υπηρεσιών: 1. Ενημέρωση, αγωγή υγείας και εκτίμηση του κινδύνου για ασθένεια. 2. Συμβουλευτική για θέματα υγείας και πρόνοιας. 3. Αντιμετώπιση προβλημάτων τύπου πρώτων βοηθειών και ασθενειών μικρού κινδύνου. Οι παρεχόμενες από τα ΚΥΕΠ υπηρεσίες σε καθημερινή βάση προάγουν το δικαίωμα στην υγεία των Δημοτών με Αναπηρία δεδομένων των δυσκολιών πρόσβασης στις σχετικές δομές και των γραφειοκρατικών εμποδίων, που τις συνοδεύουν.

Οικονομία – Επιχειρηματικότητα – Απασχόληση.

Η τόνωση της παραγωγικότητας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην πόλη της Αθήνας και η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών για την αθέτηση των εμποδίων στον τομέα της οικονομικής δραστηριοποίησης αφορά και τους εμπλεκόμενους Πολίτες με Αναπηρία, οι οποίοι εξαιτίας λανθασμένων στρατηγικών προγραμματισμού έχουν υποστεί στο παρελθόν και εξακολουθούν να υφίστανται βάναυσους αποκλεισμούς.
Ο καινοτόμος τομέας επιχειρηματικότητας της Κοινωνικής Οικονομίας  θα αποτελέσει κεντρικό σημείο πρωτοβουλιών υποστήριξης, με γνώμονα την ανανέωση, την διαφάνεια των διαδικασιών, την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από πλευράς σκοπιμότητας και το συμφέρον των αποδεκτών τους αναφορικά με την πληθυσμιακή ομάδα των Ανθρώπων με Αναπηρία. Από την πλευρά του ο Δήμος θα στηρίξει την δημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Κοινωνικών Συνεταιρισμών από Διακριτές Ομάδες Πληθυσμού ανάμεσα στις οποίες αυτή των Ατόμων με Αναπηρία με την παραχώρηση χώρων για την εγκατάσταση και διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους και την προβολή τους από τα Δημοτικά Μέσα Επικοινωνίας.
Η ενθάρρυνση και διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης και ενεργοποίησης των επιχειρηματιών και εργοδοτών αλλά και της κοινωνίας των πολιτών γενικότερα για τις συνθήκες εργασίας, τους περιορισμούς και την πραγματική διάσταση της αναγκαιότητας για ουσιαστική και όχι πλασματική απορρόφηση των Εργαζόμενων με Αναπηρία τίθενται στην πρώτη γραμμή άρσεως των ανισοτήτων.
Στρατηγικά η ενίσχυση και η παρακολούθηση της πορείας της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στην πόλη της Αθήνας θα παρακολουθείται από το «Παρατηρητήριο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας», στου οποίου τις αρμοδιότητες θα δίδεται έμφαση στην ένταξη των Ομάδων Κοινωνικού Αποκλεισμού στο εργασιακό γίγνεσθαι μέσω της διάχυσης καλών επιχειρηματικών πρακτικών και διοργάνωσης πυλωτικών δράσεων και εργαστηρίων καινοτομίας και νέων τεχνολογιών διευκόλυνσης, υποστήριξης και εύλογης προσαρμογής του περιβάλλοντος απασχόλησης των Εργαζόμενων με Αναπηρία, της ανάπτυξης συνεργασίας με Συλλογικούς Φορείς της πόλης και προώθησης σχημάτων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων.
Η λειτουργία γραφείου ενημέρωσης νέων, επιχειρηματιών, εργαζομένων, ανέργων, γυναικών, Ατόμων με Αναπηρία, και λοιπών Ομάδων Αποκλεισμού, για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τον αναπτυξιακό νόμο, τα προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης και πρόσληψης ανέργων, καθώς και τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα συντείνει στην καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των ανέργων με γνώμονα τα χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας.

Ο Πολιτισμός ως Δικαίωμα του Πολίτη με Αναπηρία.

Το δικαίωμα κάθε Πολίτη με Αναπηρία στον πολιτισμό είναι ουσιαστικό και πρέπει να προστατεύεται και να κατοχυρώνεται ισότιμα, εξαιτίας της άκρατης οικουμενικής του διάστασης.
Η πρόσβαση στον Πολιτισμό εμφανίζει σύνθετο χαρακτήρα, εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό και δημιουργικό.
Ο Δήμος Αθηνών: θα ενισχύσει και θα προβάλει τους Καλλιτέχνες με Αναπηρία και το έργο τους, δίνοντας τους απτές ευκαιρίες να αναδυθούν και να αναδειχθούν, θα ενθαρρύνει και θα συμμετάσχει υποστηρικτικά στην διεξαγωγή φεστιβάλ και πολιτιστικών δράσεων με θέμα την Αναπηρία και την ορθή της απεικόνιση αλλά και την ανθρώπινη ποικιλομορφία γενικότερα.
Οι άνθρωποι με Αναπηρία πρέπει να δύνανται απεριόριστα και σε καθημερινή βάση να επισκέπτονται τα αρχαία μνημεία, τα μουσεία, τις πινακοθήκες, τις ιδιωτικές γκαλερί, τις εκθέσεις και τα κτήρια πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Αυτό θα επιτευχθεί με τις παρεμβάσεις στο περιβάλλον των πολιτισμικών αυτών σημείων, ώστε να κατασταθούν προσιτά για τους Πολίτες με Αναπηρία, με την χορήγηση υλικού σε προσβάσιμη μορφή και με την συμμόρφωση των ιστοσελίδων τους για τους Επισκέπτες με Αναπηρία. Σε αυτήν την κατεύθυνση πρωτοβουλιών θα βοηθήσει η συνεργασία με τους επίσημους φορείς εκπαίδευσης και εκπροσώπησης των Ατόμων με Αναπηρία.
Ο σκοπός της πολιτισμικής προσέγγισης είναι διπλός εκπαιδευτικός και ψυχαγωγικός και ως εκ τούτου τα όποια προγράμματα παρέμβασης και ένταξης των Πολιτών με Αναπηρία θα πρέπει να προσανατολίζονται και να κινούνται στα σύγχρονα εκπαιδευτικά πρότυπα για την εν λόγω πληθυσμιακή ομάδα.
Ένας Δήμος που σέβεται την ιστορία του και τους ανθρώπους, που ζουν σε αυτόν οφείλει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η πόλη των Αθηνών να είναι  ανοιχτεί πολιτισμικά σε όλους τους πολίτες.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη θα διαθέτει σταθμό προσβασιμότητας ήτοι Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με ειδικό λογισμικό και κατάλληλο υποστηρικτικό εξοπλισμό για την εποπτεία του περιεχομένου της από τους Αναγνώστες με Αναπηρία, Ιστοσελίδα με τις αναγκαίες προσαρμογές για διαδικτυακή ενημέρωση και υλικό σε ηχητική ή ηλεκτρονική μορφή, όπως προβλέπεται από τον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό για την Λειτουργία των Βιβλιοθηκών της χώρας.
Οι πόρτες των Κέντρων Άθλησης και των  σταδίων θα είναι ανοιχτές για την εισδοχή των Αθλητών και φιλάθλων με Αναπηρία  Παράλληλα ο Δήμος θα προβάλει σε εκδηλώσεις του τα Παραολυμπιακά αθλήματα σε συνεργασία με τις οικίες Αθλητικές Ομοσπονδίες και Συλλόγους ΑμεΑ.

Διαφάνεια – Λογοδοσία – Πληροφόρηση – Ψηφιακή Πόλη.

Η διοίκηση του Δήμου της Αθήνας επί τη βάση ενός Σχεδίου Ορθολογικής Διαχείρισης και αποτελεσματικότητας αποτελεί κεντρικό ανανεωτικό στόχο για τον Συνδυασμό μας.
Η συμμετοχή των Δημοτών με Αναπηρία στις διεργασίες δημόσιας διαβούλευσης, άσκησης κριτικής και ελέγχου, προτάσεων, στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στην λήψη αποφάσεων προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωση τους υπό όρους ισότητας.
Όλες οι επίσημες ιστοσελίδες του Δήμου, των Δημόσιων Οργανισμών, των Διοικητικών Κέντρων  και των Δημοτικών και λοιπών φορέων της πόλης των Αθηνών θα κατασταθούν προσιτές με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Ηλεκτρονικής και Διαδικτυακής Προσβασιμότητας.
Η διακίνηση των πληροφοριών και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν θα πρέπει να αποκλείει καμία μορφή αναπηρίας, λαμβανομένης υπόψη της τεχνολογικής προόδου των συστημάτων πληροφορικής σε αυτόν τον τομέα.
Η ενεργός ανάμειξη των Πολιτών με Αναπηρία και  των φορέων εκπροσώπησης τους  στις Δημοτικές Επιτροπές κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη. Εξίσου πρόσφορη κρίνεται και η συμμετοχή τους στα Ηλεκτρονικά Κοινωνικά Δίκτυα, που θα στηρίζονται στην αλληλεπίδραση σε επίπεδο γειτονιάς, στην εισφορά προτάσεων και στην διαμόρφωση τοπικού σχεδίου καθημερινής παρέμβασης για τα προβλήματα, που τους αφορούν.
Αισθανόμαστε την ανάγκη ως Συνδυασμός να υπενθυμίσουμε και να υπερτονίσουμε, ότι οι θέσεις μας για την Ισότιμη Διαβίωση των Ανθρώπων με Αναπηρία δεν αποτελούν ένα ρηχό χρονοδιάγραμμα αποσπασματικών παρεμβάσεων. Αντιθέτως αντικατοπτρίζουν ενδείξεις ενός καθημερινού αγώνα καλλιέργειας και εμπέδωσης ενός πολιτισμού:

Δικαιωματικής Διεκδίκησης

Δικαιωματικής Κατάκτησης…

Όπως αξίζει σε κάθε Άνθρωπο…

Αθήνα  26 Οκτωβρίου 2010.

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s